Vrak autobusu Karosa M 11 v.. 5054, foto: Study 2010


Created by Cospi's FotoAlbum 2.0.4